Ter­ve­tu­loa

Ter­ve­tu­loa uudelle Word­Press-sivus­tol­lenne Ser­avon WP-palvelus­sa. Olemme erit­täin iloisia siitä, että olette päät­täneet luot­taa sivus­tonne hallintaamme, sekä otta­maan käyt­töön ylläpi­topalvelumme kat­ta­vat omi­naisu­udet. Nopeut­taak­semme sivus­ton käyt­töönot­toa olemme siivon­neet asen­nuk­ses­tanne pois koko joukon Word­Pressin mukana taval­lis­es­ti toimitet­tua esimerkki­sisältöä.

Kuin­ka päästä alku­un

Olkaa hyvä ja tark­istakaa sen henkilön sähkö­pos­ti­laatikko, jon­ka merk­it­sitte tilauk­sen yhtey­dessä yhteyshenkilök­si. Sieltä löy­dätte tarvit­ta­vat tun­nuk­set sekä Word­Pressin hallintaan että SSH/S­FTP-yhteyk­sien muo­dostamiseen.

Mikäli teil­lä on jo ole­mas­sa ole­va sivus­to jos­sain muual­la, suosit­telemme tutus­tu­maan sivus­to­jen siir­toa käsit­tele­vi­in ohjeisi­imme.

Mikäli olette perus­ta­mas­sa täysin uut­ta sivus­toa, tei­dän ei tarvitse kuin aloit­taa sen rak­en­t­a­mi­nen. Mikäli aiotte rak­en­taa sivus­toa paikallises­sa kehi­tysym­päristössä, suosit­telemme tutus­tu­maan pro­jek­tipo­h­jaamme GitHu­bis­sa.

Kysyt­tävää?

Jos teitä askar­rut­taa jokin palvelu­idemme suh­teen tai teil­lä on muu­ta kysyt­tävää, ottakaa yhteyt­tä tai tutus­tukaa seu­raavaan mate­ri­aali­in:

Mikäli sin­ul­la on kehi­tysideoita tämän asen­nus­pros­essin suh­teen, otamme niitä mielel­lämme vas­taan tämän pro­jek­tipo­h­jan GitHu­bis­sa. Voit toki myös lähet­tää meille suo­raan pull requestin tekemästäsi paran­nuk­ses­ta avoimen lähdekood­in hengessä! 😉