Suun­ta­na ylös­päin

Oli pro­jek­ti­si sit­ten suu­ri, vaa­ti­va tai kan­sain­vä­li­nen, me hoi­dam­me teline­ratkaisut!

Suo­mi Teli­neel­tä saat täy­den pal­ve­lun teline­ratkaisut tur­val­li­ses­ti ja tar­kas­ti. Rää­tä­löim­me koko­nai­suu­det ammat­ti­lai­sil­le mis­sä ympä­ris­tös­sä vain – poh­jo­lan kyl­myy­des­tä ete­läi­sen pal­lon­puo­lis­kon hel­tei­siin.

Kans­sam­me pro­jek­tin hal­lin­ta on help­poa ja huo­le­ton­ta ympä­ri maa­il­man, eikä kus­tan­nus­vuo­to­ja syn­ny. Toi­mi­tam­me raken­nus­te­li­neet ja sää­suo­jat kaik­kiin teollisuus‑, julkisivu‑, kor­jaus- ja uudis­ra­ken­nus­koh­tei­siin pro­jek­ti­si koos­ta riip­pu­mat­ta. Osta, vuo­kraa tai valit­se avai­met käteen ‑pal­ve­lum­me!

Yhdes­sä ylem­mäs – ALFIX-teli­neet ovat ammat­ti­lai­sen valin­ta

Kor­keas­ta laa­dus­taan ja kes­tä­vyy­des­tään tun­ne­tut ALFIX-raken­nus­te­li­neet saat nopeas­ti käyt­töö­si viral­li­sen maa­han­tuo­jan var­muu­del­la! Sak­sa­lai­nen ALFIX on yksi maa­il­man joh­ta­vis­ta raken­nus­te­li­ne­val­mis­ta­jis­ta. ALFIX on myös Suo­men teli­ne­mark­ki­noi­den käy­te­tyim­piä moduu­li­jär­jes­tel­miä.

Työ­mai­tam­me pal­ve­lee Suo­mi Teli­neen Nur­mi­jär­ven-pää­va­ras­to, jos­sa on laa­ja vali­koi­ma ALFIXin raken­nus­te­li­nei­tä. Näin teli­nei­den toi­mi­tus onnis­tuu hyvin­kin riva­kal­la aika­tau­lul­la! ALFIX-teli­nei­den viral­li­se­na maa­han­tuo­ja­na saam­me mate­ri­aa­lia myös suo­raan Sak­san teh­taal­ta työ­maal­le kuin työ­maal­le.

Ota yhteyt­tä

Ota yhteyt­tä ja kysy tar­jous.

*” näyt­tää pakol­li­set ken­tät