Tieto­suo­jaseloste

Yleistä

Tässä tieto­suo­jaselosteessa kuvataan, miten Suo­mi Teline Oy (jäl­jem­pänä ”Suo­mi Teline”) käsit­telee henkilöti­eto­ja; mitä henkilöti­eto­ja yhtiö kerää, mihin tarkoituk­si­in tieto­ja käytetään ja mille tahoille tieto­ja voidaan luovut­taa sekä miten rek­isteröi­ty voi vaikut­taa käsit­te­lyyn.

Yhtiö suo­jaa rek­isteröi­ty­jen yksi­ty­isyyt­tä ja nou­dat­taa kaikessa henkilöti­eto­jen käsit­telyssä EU:n yleis­es­tä tieto­suo­ja-ase­tus­ta (2016/679) (”tieto­suo­ja-ase­tus”) sekä muu­ta sovel­tuvaa tieto­suo­jalain­säädän­töä ja hyvää tieto­jenkäsit­te­ly­ta­paa.

”Henkilötiedoil­la” tarkoite­taan kaikkia luon­nol­lista henkilöä (”rek­isteröi­ty”) koske­via tieto­ja, joista hänet voi suo­raan tai epä­suo­rasti tun­nistaa, siten kuin tieto­suo­ja-ase­tuk­ses­sa on määritel­ty.

Rek­ister­in­pitäjä ja tieto­suo­javas­taa­va

Rek­ister­in­pitäjä:
Suo­mi Teline Oy
Y‑tunnus: 1499383–2

Rek­ister­in­pitäjän yhteyshenkilö:
Peter Korho­nen
+358 400 225 259
peter.korhonen@suomiteline.fi

Henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn tarkoituk­set ja käsit­te­lyn oikeuspe­ruste

Henkilöti­eto­ja käsitel­lään mm. seu­raavia tarkoituk­sia varten:

Henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn oikeuspe­rus­teet:

Rek­isteröi­ty­jen henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn oikeuspe­rus­teena on ensisi­jais­es­ti Yhtiön ja rek­isteröi­dyn väli­nen sopimus­suhde. Henkilöti­eto­jen käsit­te­ly perus­tuu myös lak­isääteisi­in velvoit­teisi­in, kuten kir­jan­pitovelvoit­teisi­in, asi­akkaan tun­temista koske­vi­in velvoit­teisi­in ja lak­isääteisi­in rapor­toin­tivelvoit­teisin. Käsit­te­ly asi­akas­suh­teen hoitoon ja suo­ra­markki­noin­ti­in perus­tuu Yhtiön oikeutet­tuun etu­un.

Lisäk­si sähköi­nen suo­ra­markki­noin­ti ja Yhtiön uutiskir­jeen tilaami­nen sekä Yhtiön verkko­sivu­jen kaut­ta kerät­ty­jen henkilöti­eto­jen tal­len­t­a­mi­nen suo­ra­markki­noin­tia varten perus­tuu suos­tu­muk­seen.

Käsiteltävät henkilöti­eto­ryh­mät, tieto­sisältö ja tietoläh­teet

Suo­mi Teline kerää rek­isteröidy­istä vain sel­l­aisia henkilöti­eto­ja, jot­ka ovat olen­naisia ja tarpeel­lisia tässä tieto­suo­jaselosteessa selostet­tu­jen käyt­tö­tarkoi­tusten kannal­ta.

Rek­isteröidy­istä käsitel­lään seu­raavia tieto­ja:

Henkilöti­eto­ryh­mäEsimerkke­jä tieto­sisäl­löstä
YhteystiedotRek­isteröi­dyn nimi, osoite (tarvit­taes­sa), puhe­lin­nu­mero ja sähkö­pos­tiosoite.
Asi­akas­suh­teeseen liit­tyvät tiedotLasku­tus- ja mak­su­tiedot (tarvit­taes­sa) ja muut asi­akku­us­suh­teen yksilöivät tiedot.
Asi­akastapah­tu­matiedot sekä sopimus- ja tuotetiedotTiedot Suo­mi Telineen ja rek­isteröi­dyn välis­es­tä sopimuk­ses­ta, tuote- ja tilaustiedot ja asi­akas­palaut­teet sekä rek­isteröi­dyn ja Suo­mi Telineen väliset yhtey­de­no­tot ja rekla­maa­tiot.
Rek­isteröi­dyn anta­mat suos­tu­muk­set ja kiel­lotRek­isteröi­dyn sähköiseen suo­ra­markki­noin­ti­in anta­maa suos­tu­mus­ta ja henkilöti­eto­jen käsit­te­lyyn anta­maa suos­tu­mus­ta koske­vat tiedot sekä edel­lä mainit­tu­ja suos­tu­musten peru­ut­tamista ja rek­isteröi­dyn antamia kiel­to­ja koske­vat tiedot. Rek­isteröi­dyn anta­maa suos­tu­mus­ta markki­noin­ti­in käytet­tävistä kuvista.
Käyt­täy­tymistiedot ja tekniset tun­nistamistiedotRek­isteröi­dyn verkkokäyt­täy­tymisen ja Suo­mi Telineen palvelu­iden seu­ran­ta esimerkik­si evästei­den tai vas­taavien teknis­ten tun­nis­teti­eto­jen avul­la. Kerät­täviä tieto­ja voivat olla esimerkik­si käyt­täjän IP-osoite, käyte­tyt sivut, selain­tyyp­pi, verkko-osoite, istun­non aika ja kesto. Lisäti­eto­ja evästei­den ja muiden teknis­ten seu­ran­takeino­jen käytöstä löy­dät Suo­mi Telineen evästekäytän­nöstä.

Henkilötiedot, joiden anta­mi­nen on vält­tämätön­tä Suo­mi Telineen ja rek­isteröi­dyn välisen sopimuk­seen ja/tai lain­säädän­töön perus­tu­vien velvoit­tei­den hoita­misek­si sekä Suo­mi Telineen palvelu­iden tuot­tamisek­si, ilmoite­taan kus­sakin yhtey­dessä rek­isteröidylle.

Pääasial­lis­es­ti henkilötiedot kerätään rek­isteröidy­iltä itseltään tai rek­isteröi­dyn edus­ta­mal­ta yhtiöltä esimerkik­si tar­jouk­sen tekemisen, asi­akas­sopimuk­sen solmimisen yhtey­dessä tai asi­akku­u­den aikana, markki­noin­nin yhtey­dessä tai verkko­sivu­jen lomakkei­den kaut­ta. Rek­isteröi­ty on voin­ut antaa Suo­mi Telineelle tieto­ja myös esimerkik­si kil­pailun tai arvon­nan yhtey­dessä, verkko­sivu­jen käytön yhtey­dessä tai tilaa­mal­la sähköisen uutiskir­jeen.

Suo­mi Teline käyt­tää markki­noin­nis­sa ulkop­uolisia palvelun­tar­joa­jia, jot­ka käsit­televät rek­isteröi­ty­jen yhteysti­eto­ja markki­noin­ti­in. Näitä tieto­ja ei tal­len­neta pysyvästi Suo­mi Telineen rek­isterei­hin.

Henkilöti­eto­ja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jon­ka puoles­ta rek­isteröi­ty toimii. Lisäk­si tieto­ja voidaan lain­säädän­nön sal­limis­sa tilanteis­sa kerätä ja päivit­tää myös kol­man­sien osa­puolien ylläpitämistä rek­istereistä, kuten Väestörek­isterikeskuk­ses­ta, kaup­parek­ister­istä ja luot­toti­etoy­htiöi­den luot­toti­etorek­istereistä.

Henkilöti­eto­jen säi­lyt­tämi­nen

Suo­mi Teline säi­lyt­tää henkilöti­eto­ja niin pitkään, kuin on tarpeel­lista tieto­suo­jaselosteessa määritel­ty­jen tarkoi­tusten toteut­tamisek­si, ellei lain­säädän­tö velvoita säi­lyt­tämään henkilöti­eto­ja pidem­pään (esimerkik­si eri­ty­is­lain­säädän­töön, kir­jan­pitovelvoit­teisi­in tai rapor­toin­tivelvol­lisuuk­si­in liit­tyvät vas­tu­ut ja velvoit­teet), tai ellei Suo­mi Teline tarvitse tieto­ja oikeusvaa­teen laa­timisek­si, esit­tämisek­si tai oikeusvaa­teelta puo­lus­tau­tu­misek­si tai vas­taa­van erim­ielisyys­ti­lanteen selvit­tämisek­si.

Tieto­jen säi­lyt­tämi­sai­ka ja säi­lyt­tämiskri­teer­it vai­htel­e­vat henkilöti­eto­ryh­mit­täin sen mukaan, mikä on tietyn henkilöti­eto­ryh­män käyt­tö­tarkoi­tus.

Henkilöti­eto­ja käsitel­lään asi­akas- ja sopimus­suh­teen voimas­saolon ajan ja tarpeelli­nen aika asi­akas- ja sopimus­suh­teen päät­tymisen jäl­keen.

Poten­ti­aal­isia asi­akkaista koske­via tieto­ja säi­lytetään pääasial­lis­es­ti 24 kuukau­den ajan.

Yhteisö­jen osalta rek­isteröi­dyn henkilöti­eto­jen säi­lyt­tämi­nen on sidok­sis­sa siihen, kuin­ka pitkään kyseinen rek­isteröi­ty toimii yhteisön edus­ta­jana Suo­mi Telineen suun­taan. Henkilötiedot pois­te­taan kohtu­ullises­sa ajas­sa kyseisen roolin pää­tyt­tyä.

Kun henkilöti­etoa ei enää tarvi­ta edel­lä määritel­lyl­lä taval­la, tiedot pois­te­taan kohtu­ullises­sa ajas­sa, ellei Suo­mi Telinet­tä velvoit­tavas­sa lain­säädän­nössä velvoite­ta säi­lyt­tämään tieto­ja pidem­pää aikaa.

Henkilöti­eto­jen vas­taan­ot­ta­jat

Suo­mi Teline voi tämän tieto­suo­jaselosteen mukaises­ti ulkois­taa henkilöti­eto­jen käsit­te­lyä palvelun­tar­joa­jille tai ali­hankki­joille. Yhtiö varmis­taa riit­tävil­lä sopimusvelvoit­teil­la, että henkilöti­eto­ja käsitel­lään asian­mukaises­ti ja lain­mukaises­ti.

Henkilöti­eto­ja ei luovute­ta suo­ra­markki­noin­ti­tarkoituk­si­in tai mielipi­de- ja markki­natutkimuk­si­in ja mui­hin vas­taavi­in selvi­tyk­si­in.

Henkilöti­eto­ja voidaan eri­ty­istapauk­sis­sa luovut­taa vira­nomaisille lain­säädän­nön velvoit­tamis­sa ja oikeut­tamis­sa tilanteis­sa.

Lisäk­si Suo­mi Teline voi joutua hätäti­lanteis­sa tai muis­sa yllät­tävis­sä tilanteis­sa luovut­ta­maan rek­isteröi­ty­jen henkilöti­eto­ja ihmis­ten hen­gen ja ter­vey­den sekä omaisu­u­den suo­jaamisek­si. Lisäk­si Suo­mi Teline voi joutua luovut­ta­maan rek­isteröi­ty­jen henkilöti­eto­ja, mikäli Suo­mi Teline on osal­lise­na oikeu­denkäyn­neis­sä tai muis­sa riidan­ratkaisue­limis­sä tapah­tu­vis­sa menet­te­lyis­sä.

Mikäli Suo­mi Teline on osal­lise­na fuu­sios­sa, liike­toim­intakau­pas­sa tai muus­sa yri­tysjär­jestelyssä se voi joutua luovut­ta­maan rek­isteröi­ty­jen henkilöti­eto­ja kol­man­sille osa­puo­lille. Rek­isteröi­dyn tieto­suo­ja tur­vataan myös ko. jär­jeste­lyis­sä, ja niistä ilmoite­taan rek­isteröidylle asian­mukaises­ti tarvit­taes­sa.

Tieto­jen luovu­tus kol­man­nelle tapah­tuu pääsään­töis­es­ti sähköis­ten tiedon­si­ir­toy­hteyk­sien avul­la, mut­ta tieto­ja voidaan luovut­taa myös muul­la tavoin, kuten puhe­lim­itse tai kir­jeitse.

Henkilöti­eto­jen siir­to EU/ETA:n ulkop­uolelle

Henkilöti­eto­ja ei siir­retä Euroopan union­in tai Euroopan talousalueen ulkop­uolelle.

Henkilöti­eto­jen suo­jauk­sen peri­aat­teet ja käsit­te­lyn tur­val­lisu­us

Yhtiö käsit­telee henkilöti­eto­ja taval­la, jol­la pyritään varmis­ta­maan henkilöti­eto­jen asian­mukainen tur­val­lisu­us, mukaan lukien suo­jaami­nen luvat­toma­l­ta käsit­te­lyltä sekä vahin­gos­sa tapah­tu­val­ta häviämiseltä, tuhou­tu­miselta tai vahin­goit­tumiselta.

Yhtiö käyt­tää asian­mukaisia teknisiä ja organ­isatorisia suo­ja­toimia tämän tur­vaamisek­si, mukaan lukien palo­muurien, salaustekni­ikoiden, tur­val­lis­ten laitetilo­jen käyt­tö, asian­mukainen kulun­valvon­ta ja pääsyn­hallinta, henkilöti­eto­jen käsit­te­lyyn osal­lis­tu­van henkilöstön sekä ali­hankki­joiden ohjeis­t­a­mi­nen ja sopimuk­set.

Sopimuk­set, ja muu alku­peräiskap­paleina säi­lytet­tävä asi­akir­ja-aineis­to pide­tään luk­i­tuis­sa tilois­sa, joi­hin pääsy­oikeus on rajat­tu ain­oas­taan sinne oikeute­tu­ille tahoille.

Kaikil­la henkilöti­eto­ja käsit­televil­lä tahoil­la on työ­sopimus­lain ja sopimusten salas­s­api­toe­hto­jen perus­teel­la vaiti­olovelvol­lisu­us rek­isteröi­ty­jen henkilöti­eto­jen käsit­te­lyyn liit­tyvistä asioista.

Rek­isteröi­ty­jen oikeudet

Oikeus päästä tietoi­hin ja tieto­jen tarkas­tu­soikeus

Rek­isteröidyl­lä on oikeus saa­da vahvis­tus siitä, käsitel­läänkö rek­isteröi­dyn henkilöti­eto­ja.

Rek­isteröidyl­lä on oikeus tark­istaa ja nähdä itseään koske­vat tiedot ja pyyn­nöstä oikeus saa­da tiedot kir­jal­lis­es­ti tai sähköisessä muo­dos­sa.

Oikeus tieto­jen oikaisu­un ja tieto­jen pois­tamiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus vaa­tia virheel­lisen tai epä­tarkan tiedon kor­jaamista. Lisäk­si rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää tieto­jen­sa pois­tamista.

Rek­ister­in­pitäjä pois­taa, kor­jaa ja täy­den­tää myös oma-aloit­teis­es­ti havait­se­mansa käsit­te­lyn tarkoituk­sen kannal­ta virheel­lisen, tarpeet­toman, puut­teel­lisen tai van­hen­tuneen henkilötiedon.

Oikeus tieto­jen siirtämiseen sekä käsit­te­lyn rajoit­tamiseen ja käsit­te­lyn vas­tus­tamiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää tieto­jen­sa siirtämistä toiselle rek­ister­in­pitäjälle.

Lisäk­si rek­isteröidyl­lä on tieto­suo­jalain­säädän­nön määrit­tämien edel­ly­tys­ten mukaises­ti oikeus pyytää henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn rajoit­tamista.

Rek­isteröidyl­lä on oikeus vas­tus­taa tieto­jen käyt­töä tietyn­laiseen käsit­te­lyyn. Rek­isteröidyl­lä on oikeus kieltää tieto­jen­sa luovut­ta­mi­nen ja käsit­te­ly suo­ra­markki­noin­tia varten.

Oikeus peru­ut­taa suos­tu­mus

Jos henkilöti­eto­jen käsit­te­ly perus­tuu käyt­täjän erik­seen anta­maan suos­tu­muk­seen, rek­isteröidyl­lä on oikeus peru­ut­taa anta­mansa suos­tu­mus hän­tä koske­vien tieto­jen käsit­te­lyyn. Peru­ut­tamisel­la ei ole vaiku­tus­ta peru­u­tus­ta aiem­min suoritet­tuun käsit­te­lyyn.

Oikeuk­sien toteut­ta­mi­nen

Rek­isteröi­ty­jen oikeuk­sia koske­vat pyyn­nöt tehdään sähköis­es­ti ja osoite­taan tämän tieto­suo­jali­it­teessä maini­t­ulle tieto­suo­javas­taavalle. Henkilöl­lisyys tark­iste­taan ennen tieto­jen antamista. Tarkas­tus­pyyn­töön vas­tataan kohtu­ullises­sa ajas­sa ja mah­dol­lisuuk­sien mukaan viimeistään kuukau­den kulues­sa pyyn­nön esit­tämis­es­tä ja henkilöl­lisyy­den tark­istamis­es­ta lukien.

Jos rek­isteröi­dyn pyyn­töön ei voi­da suos­tua, kieltäy­tymis­es­tä ilmoite­taan rek­isteröidylle kir­jal­lis­es­ti.

Oikeus tehdä val­i­tus valvon­tavi­ra­nomaiselle

Rek­isteröidyl­lä on oikeus tehdä val­i­tus tieto­suo­javi­ra­nomaiselle, mikäli rek­isteröi­ty kat­soo, että hänen henkilöti­eto­jaan on käsitel­ty voimas­sa ole­van lain­sääsäädän­nön vas­tais­es­ti.

Muu­tok­sen tieto­suo­jaselosteeseen

Yhtiö kehit­tää jatku­vasti palveluitaan ja voi sen joh­dos­ta joutua tarpeen mukaan muut­ta­maan ja päivit­tämään tätä tieto­suo­jaselostet­ta. Muu­tok­set voivat perus­tua myös tieto­suo­jaa koske­van lain­säädän­nön muut­tumiseen. Suosit­telemme tutus­tu­maan tieto­suo­jaselosteen sisältöön sään­nöl­lis­es­ti. Olen­nai­sista muu­tok­sista ilmoite­taan rek­isteröidy­ille.

Tieto­suo­jaseloste on julka­istu 6.6.2019.

Eväs­teet

Kat­so Evästekäytän­tö.